Projekt: Dożynki 2017 – Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk

Gmina Słupsk przystępuje w partnerstwie z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk oraz Muzeum Pomorza Środkowego do realizacji operacji Dożynki 2017 – Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk w ramach dofinansowania otrzymanego z Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja jest  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem projektu jest aktywizacja i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, zwyczajów ludowych prezentowanych podczas organizowanych Dożynek Gminnych w Bierkowie – Gmina Słupsk, a także pobudzenie mieszkańców Gminy Słupsk do uczestnictwa w życiu społecznym i motywacja do rozwoju inicjatyw służących ożywieniu  i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym poprzez organizację wydarzenia promującego lokalną aktywność, w tym twórczość kulturalną i artystyczną oraz wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kultury i tradycji ludowej.

Projekt przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców Gminy Słupsk ich uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju inicjatyw służących ożywieniu  i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym. Działania, które będą przeprowadzone w ramach projektu zmobilizują całą społeczność lokalną do wspólnej pracy i wszelkich inicjatyw, bo pielęgnacja i hołdowanie dożynkowym tradycjom, z których wypływa wiara i szacunek do pracy i chleba jest nienaruszalnym fundamentem łączącym wszystkich ludzi niezależnie od wieku, sprawności czy też pochodzenia narodowego i statusu społecznego. Planowane w Projekcie  działania(wystawy żywności lokalnej i rękodzieła ludowego) będą pobudzały lokalna społeczność do podejmowania przez działalności pozarolniczej, przyczyniając się tym samym do redukcji ukrytego bezrobocia. Produkty tradycyjne, regionalne, które będą promowane na stoiskach dożynkowych  tworzą wizerunek regionu. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania żywnością produkowaną w sposób tradycyjny o wysokich walorach jakościowych i smakowych oraz rękodzieła ludowe należy rozpowszechniać idee wytwarzania takowych oraz rozpowszechniać wiedzę o możliwościach ich zbytu. Upowszechnianie wśród mieszkańców wsi możliwość  wytwarzania takich produktów będzie przyczyniać się do ich aktywizacji, pozyskania dodatkowych źródeł dochodów, a także środków unijnych na realizację projektów poprzez informację o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

W ramach projektu zostanie zorganizowana  impreza kulturalno- integrująca –  dożynki gminne aktywizująca lokalną społeczność obszaru  Gminy Słupsk do  podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Weźmie w nich około 1200 osób w tym 700 do 35 roku życia.

Realizacja operacji będzie miała wpływ  na rozwój obszarów wiejskich przede wszystkim  w aspekcie społecznym poprzez:

1.zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów kultury ludowej związanej z obchodami Święta Plonów; zwiększenie integracji społeczności lokalnej – promocja walorów wsi polskiej;

  1. promowanie tradycyjnych lokalnych produktów kulinarnych związanych z dożynkami; zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez rozwijanie i popularyzację tradycji kulinarnej;
  2. popularyzacja obyczajów, tradycji ziemi rodzinnej, wśród lokalnej społeczności, w szczególności symboli Święta dożynkowego jakimi są i chleb i wieniec dożynkowy;
  3. zachowanie i przekazanie młodym pokoleniom tradycji rękodzieła ludowego i zwyczajów ludowych, podtrzymywanie kultury i twórczości ludowej.
  4. promowanie i ocalanie od zapomnienia tradycji związanej z muzyką i śpiewem ludowym; podtrzymywanie pięknych polskich zwyczajów ludowych, które rozweselają i łączą ze sobą ludzi; poprawa wizerunku gminy oraz promocja lokalnych talentów muzyczno-wokalnych
  5. podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego realizacji projektu i udziale UE w jego realizacji; zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w projektach realizowanych z udziałem dofinansowania UE.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Drukuj